Ennek a tájékoztatónak a célja, hogy a Xeropan (internet böngésző útján és mobiltelefonos applikációként) elérhető interaktív nyelvoktató tananyag, szoftver és felület használatával járó, illetve ahhoz kapcsolódó személyes adat kezelésről tájékoztatást adjon azoknak, akikre e személyes adatok vonatkoznak (érintettek). Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a Xeropan-nak a magyar állami közoktatásban a Kréta DKT rendszerrel bejelentkezve történő felhasználására, e körben jelen tájékoztató nem alkalmazandó. A nyelvtanároknak szóló Xeropan Classroom applikációhoz kapcsolódó adatkezelés nem képezi jelen tájékoztató tárgyát, az arról itt kaphat tájékoztatást.

 1. Adatkezelő adatai
  Xeropan International Kft.
 • 1.1. Székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi János utca 22. 3. em. 1. ajtó
 • 1.2. Adószám: 26304706-2-09
 • 1.3. Cégjegyzékszám: 09-09-029639
 • 1.4. Képviselő: AlGharawi M. Attila ügyvezető önállóan
 • 1.5. Email: info@xeropan.com.
 1. Adatkezelés sajátosságai
  A Xeropan webes és mobil alkalmazás célja, hogy felhasználói részére nyelvoktatással kapcsolatos interaktív tananyagot szolgáltasson, annak hatékony használatát lehetővé tegye, és vezesse a felhasználót a nyelvtanulásban (a továbbiakban: Szolgáltatás). Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), valamint – ahol alkalmazandó – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)  alapján kerül sor. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A Szolgáltatás igénybevevője kizárólag a saját személyes adatainak megadására jogosult és köteles tartózkodni attól, hogy harmadik személy adatait megadja. A Szolgáltatások kizárólag 18. életévüket betöltött személyek által használhatóak.
 • 2.1. Xeropan honlap működéséhez szükséges adatkezelés
  • 2.1.1. A Xeropan honlapjának látogatása (a nyelvoktatási felületek elérése nélkül is) valamint a Xeropan webalkalmazás (azaz az internet böngésző útján elérhető Xeropan alkalmazás) használata személyes adatok kezelésével jár. Ezek egy része szükséges ahhoz, hogy a honlap megjeleníthető, elérhető legyen a látogatók számára, annak funkciói működjenek, valamint ahhoz, hogy a webalkalmazás működőképes legyen és be tudja tölteni a funkcióját. A webalkalmazás használata további adatkezelést is igényel, a lenti 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően. Ezen adatkezelés kiemelt sajátosságai:
  • 2.1.2. A kezelt adatok köre: érintett számítógépének azonosítója (IP címe), az érintett böngészőjének típusa, a látogatás dátuma és időpontja, felhasználói tevékenység, felhasználói beállítások (így például: akadálymentes használattal kapcsolatos beállítások). Ezen adatok e formájukban az Adatkezelő számára az érintett személyes azonosítására alkalmatlan adatok, és az Adatkezelő – jogszabályi kötelezettség teljesítését kivéve, az ott meghatározott feltételekkel – nem tesz lépéseket az IP cím tulajdonosának azonosítására. A webalkalmazás használata további adatkezelést tesz szükségessé, a lenti 2.2. pontban foglaltaknak megfelelően.
  • 2.1.3. Érintettek: a xeropan.com-ot (ideértve annak valamennyi aldomain-jét és könyvtárat, a továbbiakban: honlap) megnyitó és felhasználó személyek, ideértve a webalkalmazások felhasználóit.
  • 2.1.4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján felek közötti szerződés teljesítése (azaz a honlap és a Xeropan webalkalmazás felhasználásának lehetővé tétele) érdekében szükséges adatkezelés (megfelelőn az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésnek).
  • 2.1.5. Az adatkezelés célja: a honlap működtetése, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése.
  • 2.1.6. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
 • 2.2. A Xeropan alkalmazások működéséhez (így különösen letöltése, telepítése és futtatása, valamint használata) szükséges adatkezelés (web, IOS és Android platformok)
  • 2.2.1. A Xeropan alkalmazások elvárható, az érintett igényeinek és beállításainak megfelelő működéséhez szükség van arra, hogy az Adatkezelő az érintett egyes személyes adatait kezelje az alábbiak szerint:
  • 2.2.2. A kezelt adatok köre: érintett IP címe, egyedi eszköz azonosítója, országa, időzónája, utolsó aktivitásának időpontja, keresztneve, vezetékneve, képmása (amennyiben a Szolgáltatások kapcsán létrehozott felhasználói fiókban megadja, illetve amennyiben ahhoz Facebook vagy Google kapcsolódás során az Adatkezelő hozzáfér), regisztráció dátuma, a választott bejelentkezési módnak megfelelő belépési adatok (így különösen: Google fiókhoz tartozó bejelentkezési adatok, Facebook azonosító, Apple azonosító, email cím), Google és/vagy Facebook ismerősök (kizárólag abban az esetben, ha ezen adatok kezeléséhez hozzájárult az érintett a megfelelő platformon), felhasználói alkalmazásbeállítások (így például: halk mód választása, tanulási emlékeztető időpontja) vásárlások, előfizetések, terhelések, felhasználói tevékenységgel és tanulással kapcsolatos adatok (így különösen: gyűjtött xp-k, megoldott feladatok, megoldott leckék, liga pozíciók, megadott tanulási cél, nyelvismeret megadott szintje, alkalmazásban eltöltött idő, megtanult szavak, milyen nyelveket tanul az érintett). Az Adatkezelő az érintett azonosítására az applikáció használatával összefüggésben saját azonosítót (ID) is használ.
  • 2.2.3. Érintettek: a Xeropan alkalmazások felhasználói (bármely platformon).
  • 2.2.4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a felek közötti szerződés teljesítése (azaz a Szolgáltatás nyújtása) érdekében szükséges adatkezelés.
  • 2.2.5. Az adatkezelés célja: a Xeropan applikáció elvárható, az érintett igényeinek és beállításainak megfelelő működése (ideértve különösen: alkalmazás általános működésének biztosítása, gamifikált működés és személyes felhasználói élmény biztosítása, nyelvoktató tartalom nyújtása, működéshez, teljesítéshez kapcsolódó üzenetek küldése, biztonságos és visszakövethető működés biztosítása, bejelentkezés és felhasználói fiók elérésének lehetővé tétele, előfizetések kezelése).
  • 2.2.6. Az adatkezelés időtartama: az érintett Adatkezelő részére történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül belül törli az adatokat a rendszeréből, a regisztrált felhasználók esetében a felhasználói fiók törlését követően haladéktalanul.
  • 2.2.7. A Xeropan alkalmazásokban harmadik felek (így például más szolgáltatók) tartalmai és szolgáltatásai is elérhetőek, mely tartalmak és szolgáltatások e harmadik személyek általi adatkezeléssel járhatnak. Így különösen, de nem kizárólagosan a Xeropanban YouTube videók érhetőek el, aminek kapcsán az Adatkezelő a YouTube API Services-t használja, aminek vonatkozásában a Google adatvédelmi irányelvei alkalmazandóak, amik a következő linken érhetőek el: http://www.google.com/policies/privacy.
 • 2.3. Xeropan alkalmazásoknak és azok tartalmának a felhasználói igényeknek megfelelő továbbfejlesztése érdekében történő adatkezelés
  • 2.3.1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az felhasználói számára a legjobb tanulási élményt nyújtó tartalmat és szoftvert nyújtsa. Ennek megvalósítása érdekében az Adatkezelő olyan adatkezelést végez, amivel következtethet arra, hogy milyen fejlesztéseket és változtatásokat érdemes végrehajtani a Xeropan alkalmazásokban és a tartalomban. Ennek során – egyebek mellett – az Adatkezelő vizsgálja, hogy mely érintettek miként használják az alkalmazások, milyen lépéseket tesznek felhasználóként. A Xeropan mobil alkalmazás Beállítások felületén, az Adatvédelmi beállítások menüpontban, webes alkalmazásban és a honlapon a cookie kezelő eszköz használatával a hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • 2.3.2. A kezelt adatok köre: érintett eszközének adatai (készülék típusa, modellje, operációs rendszer és verziószáma), geolokációs adatok (nem pontos helymeghatározás), munkamenet eredete (milyen felületről érkezett az érintett), alkalmazáson belüli események (így például: első belépés applikációba, leckék betöltése, próbaidőszak indítása, előfizetés vásárlása), milyen módon regisztrált az érintett (Apple, Google vagy Facebook), felhasználó egyes applikációhoz kapcsolódó sajátosságai (PRO előfizetői státusz, próbaidőszak folyamatban léte, tanuló szint és rendszeres tanulási sorozat időtartama), felhasználói illetve készülék azonosítók, felhasznált tananyag egyes sajátosságai (tanult nyelvek, nyelvi szintek, tanulói osztályok, megnyitott és elvégzett leckék), tanulói teljesítményt leíró adatok (tanulási statisztikák, összegyűjtött pontszámok és csillagok mennyisége), felhasználó azonosítási módja az alkalmazásban (vendég, illetve Facebook, Google, vagy AppleID útján), előfizetői státusz (ingyenes, PRO, próbaidőszak alatt).
  • 2.3.3. Érintettek: a Xeropan alkalmazások felhasználói (bármely platformon).
  • 2.3.4. Az adatkezelés jogalapja: alapesetben GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke azzal a kivétellel, hogy geolokációs adatokat, munkamenet eredetét és felhasználói illetve készülék azonosítókat GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 2.3.5. Az adatkezelés célja: A Szolgáltatás javítása, továbbfejlesztése, módosítása.
  • 2.3.6. Az adatkezelés időtartama: 7 év (de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik).
 • 2.4. Hirdetések hatékonyságának a mérése
  • 2.4.1. Hirdetések hatékonyságának mérésének célja a hirdetések hatásosságának és eredményességének megértése, lehetővé téve az Adatkezelő számára, hogy sikeresebb reklámkampányokat indítson. A személyes adatok kezelése segít abban, hogy az Adatkezelő meghatározza, mely hirdetések működnek hatékonyan, és lehetővé teszi, hogy ennek megfelelően alakítsa hirdetési gyakorlatát. A Xeropan mobil alkalmazás Beállítások felületén, az Adatvédelmi beállítások menüpontban, webes alkalmazásban és a honlapon a cookie kezelő eszköz használatával a hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • 2.4.2. A kezelt adatok köre: munkamenet eredete (milyen felületről érkezett az érintett), alkalmazáson belüli események (így például első belépés applikációba, leckék betöltése, próbaidőszak indítása, előfizetés vásárlása), felhasználói illetve készülék azonosítók.
  • 2.4.3. Érintettek: a Xeropan alkalmazások felhasználói (bármely platformon), a Xeropan honlap egyéb esetleges látogatói (akkor is, ha a tanulási felületet nem nyitják meg).
  • 2.4.4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 2.4.5. Az adatkezelés célja: nagyobb számú érintett személyes adatainak összesített elemzése által az Adatkezelő reklámtevékenysége során hasznosítható következtetések levonása.
  • 2.4.6. Az adatkezelés időtartama: 7 év (de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig).
 • 2.5. Célzott hirdetések
  • 2.5.1. Adatkezelő időről, időre célzott online marketing kampányokat folytathat. Ennek lényege, hogy a hirdetések olyan személyek részére kerülnek célzásra, akik korábban kapcsolatba kerültek az Adatkezelővel például az alkalmazáson belüli tevékenység vagy más felhasználói cselekmények folytán. Az érintett korábbi tevékenysége alapján személyre szabott hirdetéseket kaphat. Így az érintett célzottan a személyére szabott, a Xeropanra vonatkozó hirdetéseket láthat online felületeken, korábbi tevékenységének vizsgálatára tekintettel. A Xeropan mobil alkalmazás Beállítások felületén, az Adatvédelmi beállítások menüpontban, webes alkalmazásban és a honlapon a cookie kezelő eszköz használatával a hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • 2.5.2. A kezelt adatok köre: felhasznált tananyag egyes sajátosságai (tanult nyelvek, nyelvi szintek, tanulói osztályok, megnyitott és elvégzett leckék), tanulói teljesítményt leíró adatok (tanulási statisztikák, összegyűjtött pontszámok és csillagok mennyisége).
  • 2.5.3. Érintettek: a Xeropan alkalmazások felhasználói (bármely platformon), a Xeropan honlap látogatói (akkor is, ha a tanulási felületet nem nyitják meg).
  • 2.5.4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 2.5.5. Az adatkezelés célja: az érintett korábbi magatartása szerint célzott és személyre szabott reklámok, ajánlatok, kedvezmények közlése.
  • 2.5.6. Az adatkezelés időtartama: 7 év (de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig).
 • 2.6. Hírlevél küldése az érintettnek, hírlevéllel kapcsolatos érintetti magatartás vizsgálata
  • 2.6.1. A Szolgáltató hírleveleket és hasonló megkereséseket küld azoknak az érintetteknek, akik arra feliratkoznak. Xeropan alkalmazásban történő regisztráció során tud az érintett feliratkozni arra, hogy részére az Adatkezelő hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet, ajánlatokat, tájékoztatókat küldjön. Az érintett a hozzájárulást bármikor jogosult ingyenesen visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás”-ra kattintással, a Szolgáltató ügyfélszolgálatára küldött email üzenettel. A leiratkozást követően az Adatkezelő az érintett számára több hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli az érintett adatait a hírlevélre feliratkozott érintettek listájáról.
  • 2.6.2. Az adatkezelés célja: hírlevelek vagy egyéb reklámlevelek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos rendszerüzenetek és értesítések küldése. Az érintett hírlevélhez kapcsolódó interakcióinak mérésére a Szolgáltató hírlevélkövető kódot (mailgun, MailChimp) alkalmaz, mely visszajelzést ad számára az érintett hírlevél megnyitásáról, olvasásáról, a hírlevélen tett kattintásokról.
  • 2.6.3. Érintettek: Az Adatkezelő hírleveleinek címzettjei.
  • 2.6.4. Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A.§, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdés szerint. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 2.6.5. A kezelt adatok köre: email cím, feliratkozás dátuma, időpontja, hírlevél megnyitásának, azon történő kattintások ténye.
  • 2.6.6. Az adatkezelés időtartama: érintett leiratkozásáig, de legfeljebb addig, amíg az Adatkezelő hírleveleket küld.
 • 2.7. Hírlevél tiltólista
  A folyamat:
  Egy már meglévő Felhasználó meghívja egy vagy több barátját, hogy használja a Szolgáltatást.
  A meghívott barát e-mail címe - ha még nem Xeropan felhasználó - felkerül egy levelező listára - kivéve, ha korábban ezt tiltotta és szerepel a lentebb meghatározott MKT listán - Ennek munka neve ENGEDÉLYKÉRŐ LISTA (EKL) –
  A rendszer automatikusan küld a Felhasználónak egy levelet arról, hogy a barátja szeretné meghívni, és ahhoz kér a Szolgáltató engedélyt, hogy küldhessen neki bővebb információkat.
  Ebben a levélben két választási lehetősége lesz:
  A) Küldhettek Nekem levelet
  B) Nem küldhettek Nekem levelet
  Az említett levél tartalmazni fogja az ÁSZF-re és az adatkezelésre vonatkozó dokumentumok linkjét.
  Ha az A) Küldhettek opciót választja:
  A1.) A Szolgáltató átiratkoztatja az ENGEDÉLYEZETT levelező listára (ENG). A Szolgáltató tárolja a feliratkozás időpontját.
  A2.) Az EKL listáról a Szolgáltató által törlésre kerül.
  A3.) A Szolgáltató kiküldi neki az invitációs levelet és a meghívó érvényességére vonatkozó emlékezetetőket.
  A4.) Döntés:
  Felhasználó lesz - Ekkor átkerül a felhasználói adatbázisba (USERS)
  Nem lesz felhasználó - Ekkor meghívás lejártát követő 72 óra után Szolgáltató törli az email címét az ENG listáról.
  Ha a B) Nem küldhettek opciót választja:
  B1.) Szolgáltató megnyit a Felhasználónak egy leiratkozó weboldalt a gombra való kattintás után
  B2.) A weboldalban lefut egy remarketing kód, ami anonim módon felrakja egy olyan remarketing listára a felhasználó eszközét, amire később Szolgáltató nem küld Google-vel vagy Facebook reklámot
  B3.) A meghívott két meghívó küldési "engedély megtagadási" opció közül kell, hogy válasszon
  „Most nem küldhettek”
  „Nem küldhettek és jegyezzétek meg ezt a címet, hogy máskor se küldjetek”. Felhasználó ekkor kipipálja, hogy hozzájárul a cím tárolásához és megismerte az erre vonatkozó adatkezelési szabályainkat.
  B3.) 1 esetben – „Most nem küldhettek”:
  Szolgáltató a címét nem másolja át az ENG levelező listára.
  Felhasználó azonnal törlésre kerül az EKL listáról is.
  Ha bárki újból meghívja, akkor kezdődik az egész folyamat elölről, tehát ha újra meghívja valaki, akkor ismét felkerül az EKL listára, kap engedélykérő levelet és választhat az opciók közül.
  B3.) 2 esetben - „Nem küldhettek és jegyezzétek meg ezt a címet, hogy máskor se küldjetek”:
  Felhasználó címét a hozzájárulásával Szolgáltató tárolja egy MEGHÍVÓ KÜLDÉST TILTÓK (MKT) hírlevél listára.
  Ezen a listán csak az e-mail címet és a listára iratkozás helyét, dátumát és időpontját tárolja a Szolgáltató, és csak azért, hogy feleslegesen a barátai ne tudják meghívni a Xeropan bázisában.
  Ha bárki később meg szeretné hívni, akkor nem kap levelet.
  Ettől függetlenül USER még lehet a Felhasználóból, de a Tiltó listán ettől még ott marad, amíg nem iratkozik le.
  Ha a Felhasználó nem választja sem az A), sem a B) opciót, akkor 72 óra múlva Szolgáltató törli az EKL listáról, vagyis végül az történik vele, mint a B3.)1. opció esetén.
 • 2.7.1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 • 2.7.2. Érintett: akik kérik, hogy később se kapjanak hírlevelet és meghívót
 • 2.7.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím
 • 2.7.4. Az adatkezelés célja: meghívó e-mail és hírlevelek érintettek részére történő küldésének elkerülése
 • 2.7.5. Az adatkezelés időtartama: érintett leiratkozásáig, vagy törlés iránti igényéig.
 • 2.8. Push üzenetek küldése
  • 8.1. Az Adatkezelő – az érintett hozzájárulása esetén – úgynevezett push üzeneteket (az alkalmazást futtató eszközön értesítésként megjelenő üzeneteket) küld a Xeropan mobil applikációk felhasználóinak. A Push üzenetekre vonatkozó hozzájárulását az érintett mobiltelefonjának beállításai között, a Xeropan alkalmazásra vonatkozó beállítások útján bármikor visszavonhatja.
  • 8.2. Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5.§ (1) bek. b, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A.§, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdés szerint az Érdekelt önkéntes hozzájárulása.
  • 8.3. Érintettek: a Xeropan alkalmazások felhasználói (bármely platformon), a Xeropan honlap látogatói (akkor is, ha a tanulási felületet nem nyitják meg). Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 8.4. A kezelt adatok köre: egyedi eszköz azonosító.
  • 8.5. Az adatkezelés célja: az érintettekkel történő kommunikáció, a Xeropanhoz kapcsolódó üzenetek (ideértve különösen reklámokat és ajánlatokat) küldése az érintettnek push üzenetek által.
  • 8.6. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb addig, amíg az Adatkezelő push üzeneteket küld.
 • 2.9. Ügyféllevelezés, panaszkezelés
  • 2.9.1. Az érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összegfüggésben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) alapján jogosult szóban, elektronikus úton vagy írásban panaszt benyújtani. Az Adatkezelő az esetlegesen e körbe nem tartozó kéréséket és észrevételeket is fogadja.
  • 9.2. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a Fgytv. 17/A. § (3)-(5) bekezdései alapján. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható.
  • 9.3. Érintettek: panasztevők és érdeklődők.
  • 9.4. A kezelt adatok köre: érintett teljes neve, email címe, és az általa önkéntesen megadott egyéb adatok, illetve a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok.
  • 9.5. Az adatkezelés célja: érintett észrevételeinek, kérdéseinek rögzítése a Szolgáltatás fejlesztésének, a működésének ellenőrzése érdekében, az érintett panaszának kezelése.
  • 9.6. Az adatkezelés időtartama: a panasz kivizsgálásáig, írásbeli jegyzőkönyv felvétele esetén annak felvételétől számított 3 év.
 • 2.10. Közösségi média platformokhoz kapcsolódó adatkezelés
  • 10.1. Az Adatkezelő a következő közösségi média felületeken tart fenn oldalakat, illetve tesz közzé tartalmat: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. E platformokhoz kapcsolódó egyes – az Adatkezelő által esetlegesen, időről, időre, de nem szükségszerűen végzett – tevékenységekhez (így különösen a szolgáltató által nyújtott oldal statisztikák eléréséhez) kapcsolódóan az adott platform üzemeltetőjével közös adatkezelőnek minősül. Ezen közös adatkezelésre vonatkozó feltételek és megállapodás az alábbi linkeken érhető el: Facebook és Instagram, LinkedIn, TikTok.
 • 2.11. Egyéb adatkezelés
  A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges további adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely jogszerű megvalósításához és a megkeresés céljának és a jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
 • 2.12. Cookie-k és más követő eszközök
  • 12.1. Webes környezetben (azaz internetböngésző használata esetén) Szolgáltatás egyes funkcióinak helyes működése érdekében cookie-k használata válhat szükségessé, melyek egyéb esetekben az érintett számára bizonyos kényelmi funkciót is betölthetnek, valamint támogatást nyújthatnak az Adatkezelő marketing tevékenységéhez. Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k lehetővé tehetik az Adatkezelő számára például az érintett számítógépének azonosítását (IP cím), böngészési adatainak megismerését. A cookie tartalmazhat információt az érintett azonosítására (Felhasználói azonosító) alkalmas módon, melyet az Adatkezelő különösen annak érdekében kezel, hogy a szolgáltatását az érintett beállításainak, igényeinek, érdeklődésének megfelelően nyújthassa, illetve megkönnyítse az érintett számára a Szolgáltatás igénybe vételét. Az érintett a cookie-k alkalmazását bármikor letilthatja, illetve törölheti böngészőjében, azonban egyes szükséges cookie-k esetében ez a Szolgáltatás egyes funkciói működésének hibáját okozhatja.
  • 2.12.2. Az Adatkezelő a következő típusú cookie-kat használja a Xeropan honlapon és a Xeropan webes alkalmazásban (a felület alsó részén megjelenő eszközzel az egyes cookie-k leírása külön olvasható, és az egyes csoportok tekintetében hozzájárulás külön megadható vagy megtagadható/visszavonható):
   • 2.12.2.1. Szükséges: amiknek a használata elengedhetetlen a honlap, illetve az alkalmazás rendeltetésszerű, megfelelő működéséhez.
   • 2.12.2.2. Funkcionális: e sütik használata segíti az oldal, illetve az alkalmazás teljesítményének javítását, illetve lehetővé teszi a személyre szabást.
   • 2.12.2.3. Statisztikai: lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő a honlappal kapcsolatos anonim adatokat gyűjtve a honlap, illetve az alkalmazás felhasználásának gyakorlatát megértse, a felhasználói magatartás alapján tudja továbbfejleszteni az alkalmazást.
   • 2.12.2.4. Marketing: célja, hogy az érintett számára releváns hirdetések lehessenek prezentálhatóak az érintett tevékenységét alapul véve, valamint az Adatkezelő marketing tevékenységének támogatása információkkal (a hirdetések hatékonyságának mérése által).
  • 2.12.3. Az Adatkezelő esetlegesen, de nem szükségszerűen minden időszakban harmadik felek követő kódjait használja, mely kód az érintett megjelöléséhez webes felületeken cookie-kat vagy egyéb hasonló eszközöket használ. Ennek megfelelően a böngészési előzményei és tevékenysége alapján kerülhetnek reklámok prezentálása az érintettnek. Az Adatkezelő külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja a Szolgáltatás igénybe vétele során. Ezen reklámszolgáltatók cookie-kat helyezhetnek el az érintett számítógépén és/vagy mobiltelefonján annak érdekében, hogy a böngészési adataikat, a megtekintett reklámokat nyomon követhessék saját szolgáltatásuk az érintett igényeinek, érdeklődésének megfelelő biztosítása érdekében. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlata tekintetében.
  • 2.12.4. Az Adatkezelőt a Szolgáltatás érintett általi igénybe vételének jobb megértése érdekében - a Xeropan honlap és a Xeropan web- és mobilapplikáció látogatottsági és egyéb analitikai adatainak mérése és auditálása által - külső szolgáltatók segítik (így különösen Google Analytics). Ezen külső szolgáltatók működésük során cookie-kat, API-kat és egyéb eszközöket használhatnak, amik lehetővé teszik, hogy a Szolgáltató részére adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlata tekintetében. Adatkezelésükről az érintett a következő címen tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/
  • 2.12.5. E 2.12. pontban fentiekben felsorolt egyes adatkezelési célok vonatkozásában kerülnek alkalmazásra.
  • 2.12.6. A böngészők lehetőséget adnak a cookie-beállítások általános megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan lehetővé teszi a cookie-k fogadását, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus fogadást. Egyes népszerű böngészők beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:


Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Edge

 • 2.13. Kapcsolat a Xeropan Classroom Applikációval
  • 13.1. Abban az esetben, ha az érintett a Xeropan felhasználói fiókja útján a Xeropan Classroom alkalmazásban létrehozott nyelvtanári profilhoz (jelen bekezdésben a továbbiakban: Classroom Fiók) kapcsolódik, úgy a Classroom Fiók jogosultja hozzáférhet a Xeropan felhasználójának egyes személyes adataihoz (így különösen: név, képmás, előrehaladás a nyelvi feladatokban, feladatokban megadott adatok, feladatok értékelése, elvégzett feladatok eredményének összevetése más felhasználók eredményeivel), valamint a Classroom Fiók jogosultja tanulócsoportot hozhat létre. A létrehozott tanulócsoportba történő belépés esetén (a Classroom Fiók beállításaitól függően), ezek az adatok, vagy ezeknek az adatoknak egy része hozzáférhetővé válhat a Xeropan applikáció további, adott tanulócsoporthoz rendelt felhasználói számára.
  • 2.13.2. A Xeropan Classroom-ban létrehozott felhasználó fiókkal történő kapcsolódás nem automatikus, ahhoz szükség van egyik fél kifejezett kezdeményezésére (például a Xeropan Classroom applikációt használó nyelvtanár meghívására), és a másik fél kifejezett jóváhagyására (így például az említett meghívás elfogadására), az adatok megosztása a tanulócsoport további tagjaival külön állítható (a Classrooom Fiókban). E kapcsolat létrejöttétől ebben a vonatkozásban az Adatkezelő adatfeldolgozónak a Classroom Fiók jogosultja pedig adatkezelőnek minősül, a Classroom Fiók jogosultja részére történő, a Classroom Fiók beállításainak megfelelő adatgyűjtés és egyéb adatkezelés tekintetében (a tanulók adatai tekintetében). Ennek megfelelően e körben az Adatkezelő vizsgálatot nem végez (így különösen nem vizsgálja a Classroom fiók tulajdonosa és az érintett közötti kapcsolatot), és felelősség nem terheli. Jelen bekezdés alkalmazásában a Classroom Fiók jogosultjának tekintendő mindenki, aki hozzáfér Classroom Fiókhoz.
 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  • 3.1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei részben székhelyén, részben adatfeldolgozóinál találhatóak meg, amelyekhez az Adatkezelőn (és munkatársain) túl az Adatkezelő adatfeldolgozói férhetnek hozzá, indokolt esetben. Az adatkezelés elsődleges helye: Hetzner Online GmbH adatfeldolgozó szerverein, Németország területén.
  • 3.2. Az Adatkezelő rendelkezik azokkal a műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel, melyek alkalmasak az adatkezelés biztonságának megteremtésére és fenntartására, így az Adatkezelő védelmet biztosít különösen:
   • 3.2.1. a jogosulatlan hozzáférés,
   • 3.2.2. megváltoztatás,
   • 3.2.3. továbbítás
   • 3.2.4. nyilvánosságra hozatal,
   • 3.2.5. törlés vagy megsemmisítés, valamint
   • 3.2.6. a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
   • 3.2.7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • 3.3. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) úgy választják meg az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket, hogy azok az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújtsanak, és több lehetséges megoldás közül a személyes adatok védelmének magasabb szintjét biztosító megoldás kerüljön alkalmazásra, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.
  • 3.4. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról szerverszintű és applikáció-szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 2. A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók
  Az Adatkezelő egyes adatkezelési tevekénységek végrehajtására harmadik személy adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az egyes adatkezelési műveleteket elvégzik az Adatkezelő helyett. A személyes adatok címzettjeinek, illetve az adatfeldolgozók aktuális listája ezen a linken érhető el, amit az Adatkezelő szükség szerint időről-időre frissít. Javasoljuk az oldal látogatását naprakész információk beszerzése céljából.
 1. Az érintett legfontosabb jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan
  • 5.1. Az érintettnek a GDPR alapján különösen az alábbi jogai vannak az adatkezeléshez kapcsolódóan.
   • 5.1.1.A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog,
   • 5.1.2. Adatok helyesbítésének joga,
   • 5.1.3.Adatok törléshez való jog,
   • 5.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog,
   • 5.1.5.Adathordozáshoz való jog,
   • 5.1.6.Tiltakozás joga,
   • 5.1.7.Automatizált döntéshozatal kizárása egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást,
   • 5.1.8. Hozzájárulás visszavonásának joga.
  • 5.2. A jogokra vonatkozó definíciókat, részletesebb szabályokat, feltételeket és kivételeket e tájékoztató melléklete tartalmazza. Amennyiben érintetti jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése merül fel, kérjük az info@xeropan.com címen jelezze.
 2. Kapcsolat és jogorvoslat
  • 6.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek en. Kérjük, ha bármilyen aggálya merül fel, úgy keresse az Adatfeldolgozót az info@xeropan.com email címen.
  • 6.2. Bírósághoz fordulás joga
   Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  • 6.3. Adatvédelmi hatósági eljárás
   Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  • 7.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • 7.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.
  • 7.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
   • 7.3.1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   • 7.3.2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   • 7.3.3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Egyéb rendelkezések
  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan frissítse adatkezelési gyakorlata változásának fényében, aminek során az érintetti jogok tiszteletben tartásával jár el.


MELLÉKLET

AZ ÉRINTETTI JOGOK RÉSZLETEI

 

A tájékoztató szerinti adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogok fontosabb szabályairól, kivételeiről, feltételeiről e melléklet ad részletesebb tájékoztatást.

 1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:
  • 1.1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
   • 1.1.1. az adatkezelés céljai;
   • 1.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;
   • 1.1.3. azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   • 1.1.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • 1.1.5. az érintett azon joga, melynek értelmében kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • 1.1.6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • 1.1.7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • 1.1.8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  • 1.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
  • 1.3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
  • 1.4. Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  • 1.5. A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségeken útján gyakorolhatók.
 2. Helyesbítés joga
  • 2.1. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat késedelem nélküli helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 3. Törléshez való jog
  • 3.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig valamely indok fennállása esetén köteles az érintett ezen kérésnek eleget tenni:
   • 3.1.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • 3.1.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • 3.1.3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
   • 3.1.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • 3.1.5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • 3.1.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • 3.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
   • 3.2.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
   • 3.2.2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
   • 3.2.3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
   • 3.2.4. a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
   • 3.2.5. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
   • 3.2.6. közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
   • 3.2.7. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • 4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi pontok valamelyike teljesül:
   • 4.1.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • 4.1.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • 4.1.3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • 4.1.4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • 4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 2. Adathordozáshoz való jog
  • 5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
  • 5.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérje – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 3. Tiltakozás joga
  • 6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
  • 6.2. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 4. Automatizált döntéshozatal kizárása egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  • 7.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 5. Hozzájárulás visszavonásának joga
  • 8.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását – amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás – bármikor visszavonja. Ez nem lehet rá nézve terhesebb, mint a hozzájárulás megadása.