Általános szerződési feltételek

 

 

 

 

 

 

Informatikai Főosztály Uniós Fejlesztési Programiroda
1139 Budapest, Teve utca 1. A-C. –1364 Bp., Pf.: 234.
Telefon: +36 (1) 896-0262 – Fax: +36 (1) 288-5354
E-mail: k217projekt@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 

1. TARTALOM

 1. Tartalom
 2. Bevezető
 3. Szolgáltató adatai
 4. Feltételek elfogadása
 5. Feltételek változása
 6. A szolgáltatás leírása
 7. Regisztráció, igénybevétel szabályai
 8. Reklámok
 9. Felügyelet, irányadó jog, eljáró bíróság
 10. Panaszkezelés
 11. Szerzői jog
 12. Védjegyjog
 13. Jogsértés jogkövetkezményei
 14. Kártalanítás, mentesítés, védelem
 15. Felelősség kizárása, illetve korlátozása

2. BEVEZETŐ

 1. Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy meghatározza az SDA DMS Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) és a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) tekintetében a Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer Elektronikus Távoktatási Modulja, illetve annak felhasználási felületét biztosító Xeropan Idegennyelvi Felkészítő mobil alkalmazás (továbbiakban együttesen Idegennyelvi Felkészítő Modul) funkcióinak, mint szolgáltatás igénybe vételének szabályait, jogi kereteit, a felek jogait és kötelezettségeit.
 2. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul használatához szükséges azon technikai tájékoztatást és specifikációt, melyet jelen Megállapodás nem tartalmaz, a Idegennyelvi Felkészítő Modulban elérhető, illetve Szolgáltató által a Felhasználók részére elérhetővé tett egyéb tájékoztatások nyújtják. 

 

3. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

 1. Név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2. Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
 3. Cégjegyzékszám: 01-10-140523
 4. Adószám: 24167789-2-43
 5. Statisztikai számjel: 24167789-5829-114-01
 6. Képviseli: Bencze György vezérigazgató


4. FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 1. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta, azzal, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modult vagy annak bármely elemét igénybe veszi (így különösen, de nem kizárólagosan azzal, hogy a Xeropan Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil applikációt letölti, használja). A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodnak, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul bármely elemének felhasználását jelen Megállapodás szabályozza és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Megállapodás elfogadása hiányában nem jogosult az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevételére, felhasználására. A Megállapodás kifejezett elfogadása az Idegennyelvi Felkészítő Modul applikáción belül az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével történik.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul felhasználása – függően attól, hogy az milyen platformon történik – az Apple App Store és a Google Play általános szerződési feltételeinek is hatálya alatt állhat, és tudomásul veszi, hogy azoknak való megfelelés saját kötelezettsége és felelőssége.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató, amennyiben egyéb szerződéses kötelezettségei ezt másként nem szabályozzák, belátása szerint jogosult a Idegennyelvi Felkészítő Modult és annak bármely verzióját bármely platformon, földrajzi területen elérhetővé tenni, elérhetővé tételétől tartózkodni, elérhetőségét korlátozni vagy megszűntetni, ezen túl jogosult az Idegennyelvi Felkészítő Modul egyes funkcióit, illetve szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan elérhetővé tenni valamely platformon vagy földrajzi területen. 

5. FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

 1. A Szolgáltató, amennyiben egyéb szerződéses kötelezettségei ezt másként nem szabályozzák, fenntartja a jogot, hogy a Megállapodás egészét vagy egy részét belátása szerint módosítsa, új rendelkezés(eke)t hozzáadjon vagy töröljön. Ebben az esetben a Felhasználó az Idegennyelvi Felkészítő Modul vagy bármely elemének további igénybevételével kifejezetten elfogadja ezen változásokat azok hatályba lépésétől („Felülvizsgálva:” cím után leírt időponttól) kezdődően. A Felek között létrejött (hatályban lévő) megállapodás Szolgáltató általi egyoldalú módosítása az alábbiak esetén, illetve okán történhet, amelyeket a Felhasználó, mint alapos okokat tudomásul vesz:
  a) Az Idegennyelvi Felkészítő Modul funkcióinak, nyújtott tartalmának, felhasználó felületének, az applikáció struktúrájának, új platformokon való futtatásának, illetve egyéb jellemzőinek a változása ezt indokolja.
  b) Ha a jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet szükségessé teszi.
  c) Amennyiben bíróság vagy más hatóság határozata folytán szükséges.
  d) Pontatlanságok, adminisztráció hibák, elírások, számítása hibák és téves megfogalmazások orvoslására, fogalmi pontosításra.
  e) Ha a platformoknak (ahol az Idegennyelvi Felkészítő Modul elérhető) az általános felhasználási feltételei vagy egyéb irányadó szabályai, vagy a technológiai környezet ezt szükségessé teszi.
  f) A Felhasználóknak nyújtandó többletjogok biztosítása végett.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Felek között létrejött megállapodás egyoldalú módosítását megelőzően, előzetesen tájékoztatja a Felhasználót, annak tartalmáról és időpontjáról. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó bármely időpontban (így a jelen Megállapodás egyoldalú módosítása esetén is) jogosult megszűntetni egyoldalúan jelen Megállapodást. Ennek kapcsán a Felek rögzítik azonban, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz kapcsolódó bármely további felhasználási cselekmény feltétele a mindenkor hatályos Megállapodás elfogadása. 3. A változások követése érdekében a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni, aki a Felhasználó kérésére a korábbi szövegváltozatokat a Felhasználó számára elérhetővé teszi. 

6. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

 1. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul applikáció ingyenesen letölthető, valamint a Szolgáltató által megkötött külön szerződésben meghatározott időszakra annak felhasználása a Felhasználók számára ingyenes.

7. REGISZTRÁCIÓ, IGÉNYBEVÉTEL SZABÁLYAI

 1. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a Megállapodás elfogadásához szükséges, jelen pontban leírt feltételeknek megfelel.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul alkalmazás használható regisztráció nélkül is, ugyanakkor az applikáció közigazgatási szaknyelvi képzési funkcióinak igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak. Tekintettel arra, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul regisztráció nélküli igénybevételéhez, a nem regisztrált Felhasználó későbbi azonosításához és az ilyen Felhasználó általi felhasználás (tanulás) későbbi folytatásához szükséges bizonyos, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső feltételeknek a fennállása, így a Szolgáltató nem felelős azért, ha a nem regisztrált Felhasználó adatai és korábbi felhasználásának eredményei elérhetetlenné válnak, vagy a továbbiakban a korábbi, nem regisztrált felhasználói fiókjába nem tud bejelentkezni.
 3. A Szolgáltató jogosult a regisztrációkat felülvizsgálni, és – az egyenlő bánásmód követelményének betartásával – belátása szerint indokolt esetben a regisztrációhoz való hozzájárulást visszavonni, az Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz való további hozzáférést megtiltani. A Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért a Felhasználó a felelős. Amennyiben bebizonyosodik az adatok valótlansága, vagy a Szolgáltatóban kétség merül fel az adatok valóságtartalmát illetően, a Szolgáltató a Szolgáltató által megkötött külön szerződés rendelkezéseire is tekintettel előzetes értesítés és indoklás nélkül jogosult a hozzáférést megtiltani.
 4. Az Idegennyelvi Felkészítő Modult kizárólag 16. éven felüliek használhatják. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét betöltötte, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását saját jogán megadhatja, annak érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességében sem részben, sem teljesen nem korlátozott, maga jogosult a jelen Megállapodást elfogadni. Amennyiben 18. életévét be nem töltött (vagy egyébként saját nevében szerződni nem jogosult) Felhasználó kívánja használni az Idegennyelvi Felkészítő Modult, akkor jelen Megállapodás és – amennyiben az az adott Felhasználó esetében szükséges – bármilyen egyéb az Idegennyelvi Felkészítő Modul használatához szükséges nyilatkozat megtétele kizárólag törvényes képviselője útján, vagy hozzájárulásával történhet.
 5. A Felhasználó az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevételére a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a rendeltetésszerű használat elve érvényesülése mellett jogosult. Rendeltetésszerű a joggyakorlás, illetve a használat különösen, amennyiben jelen Megállapodás rendelkezéseit betartva, az Idegennyelvi Felkészítő Modul funkciójával, alapelveivel összhangban történik az igénybevétel. A Felhasználó általi igénybevétel sem közvetlenül, sem közvetetten nem valósíthat meg üzletszerű használatot, ilyen eredményre nem vezethet.
 6. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért és jogszerűségéért Felhasználó a felelős. 
 7. Bármilyen adat feltöltésével a Felhasználó szavatolja azt, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul rendeltetésszerű használata keretében feltöltött adat, illetve állomány sem sérti harmadik személy jogát.
 8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevételét, és saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül az általa szükségesnek ítélt lépéseket megtenni, amennyiben a Megállapodással, a Szolgáltató által megkötött vonatkozó szerződés rendelkezéseivel, illetve jogszabályokkal vagy saját értékítéletével össze nem egyeztethető vagy ellentétes felhasználói aktivitást tapasztal.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil alkalmazások rendeltetésszerű és jóhiszemű használatáért, naprakészségéért és mindenkori legfrissebb verziójának futtatásáért kizárólagos felelősséggel tartozik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Idegennyelvi Felkészítő Modul új, frissített, módosított vagy egyébként az adott időpontban elérhetőtől eltérő verziójának közzétételekor egyoldalúan és belátása szerint dönthet úgy, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul korábban elérhető verziója vagy állapota a továbbiakban nem használható, függetlenül attól, hogy ez miként hat ki az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybe vehető funkcióinak és szolgáltatásainak körére és jellegére. A Szolgáltatót felelőssége kizárt milyen olyan kár vagy sérelem tekintetében, ami elkerülhető lett volna, ha az egyébként az annak bekövetkeztekor elérhető legfrissebb Idegennyelvi Felkészítő Modul verzió kerül felhasználásra, vagy ami a Felhasználó általi nem rendeltetésszerű, szerződésszegő vagy nem jóhiszemű használatnak következményeként keletkezett.

8. REKLÁMOK

 1. A Szolgáltató külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele során a nem regisztrált Felhasználók esetében, mely reklámtartalmak, illetve a reklámra történő kattintás által elért, Idegennyelvi Felkészítő Modultól független más honlapok a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek, és így sem a reklámok tartalmáért, sem a reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős. Az Idegennyelvi Felkészítő Modulba történő szaknyelvi képzés célú regisztráció időtartama alatt a Szolgáltató nem teszi lehetővé külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételét, ide nem értve az Idegennyelvi Felkészítő Modul szolgáltatásainak és az igénybe vett tartalomnak a részét képező gazdasági reklámnak minősülő elemeket (ideértve különösen azt, ha az Idegennyelvi Felkészítő Modul valamely funkciójának igénybevétele keretében – például egy lecke részeként – történik harmadik személyre utaló kifejezés, illetve megjelölés ilyen célúnak tekinthető megjelenítése). 

9. FELÜGYELET, IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

 1. A Szolgáltató központi ügyintézési helye Magyarországon található, az Idegennyelvi Felkészítő Modul azonban a világ számos országában hozzáférhető, letölthető. Azon Felhasználók, akik Magyarországon kívüli más országból kívánják az Idegennyelvi Felkészítő Modult igénybe venni, kijelentik, hogy ezt saját elhatározásukból teszik, és alávetik magukat Magyarország jogszabályainak, valamint felmerülő jogvitáik rendezése érdekében a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak (amennyiben kógens és adott helyzetben alkalmazandó fogyasztói jogok ettől eltérően nem rendelkeznek). A Felhasználó és a Szolgáltató tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni, és tárgyalásaik sikertelensége esetén fordulnak az előzőekben megjelölt bírói fórumhoz.

10. PANASZKEZELÉS

 1. Felhasználó az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele során tapasztalt nehézségeit, észrevételeit, panaszait a szaknyelvihd@sdadms.hu címre juttathatja el, lehetőség szerint az eset körülményeinek részletes leírásával a gördülékeny problémamegoldás érdekében.
 2. Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.
 3. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
 4. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

11. SZERZŐI JOG

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul bármely verziójának felhasználására kizárólag, mint végfelhasználó jogosult, nem kizárólagosan (azaz más felhasználókkal párhuzamosan). Ennek során az általa történő felhasználás nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre, a Szolgáltató által elérhető bevételeknek elvonására, csökkentésére vagy magához irányítására, az Idegennyelvi Felkészítő Modul - mint termék terjesztésére, a Szolgáltató által jóvá nem hagyott értékesítési csatornán történő hozzáférhetővé tételére. Erre tekintettel a Felhasználó az alábbi rendelkezéseket elfogadja:
 2. Az Idegennyelvi Felkészítő Modulra vonatkozó szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az Idegennyelvi Felkészítő Modul egészére, egy részére, az abban megjelenő írásbeli, képi és videó tartalmakra és valamennyi a Idegennyelvi Felkészítő Modul felhasználása során vagy révén elérhető, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) alapján szerzői jogi oltalom, illetve az adatbázisok Szjt. szerinti védelme alatt álló művekre. A Szolgáltató földrajzi korlátozás nélküli, át nem ruházható, (al)felhasználási jog nyújtására nem jogosító, nem kizárólagos, az Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil applikáció Apple App Store és a Google Play útján történő letöltésre és korlátlan számú, a Felhasználó tulajdonában illetve használatában lévő eszközre történő telepítésre, valamint az Idegennyelvi Felkészítő Modul használatára (futtatására, megjelenítésére) kiterjedő felhasználási jogot (mint végfelhasználói licencet) enged a Felhasználónak, mindazon felhasználási módok és felhasználási cselekmények tekintetében, amik a rendeltetésszerű használat körén belül esnek és amelyeket az applikáció a futtatása során kifejezetten felajánl illetve lehetővé tesz a Felhasználónak. A jelen bekezdésben foglaltakon túl tilos a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül az előzőekben felsoroltakat bármilyen formában felhasználni (különösen többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz tovább közvetíteni, átdolgozni, kiállítani), reprodukálni, átruházni, tárolni vagy másolni. Jelen Megállapodás sem kifejezetten sem implicit módon nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami alapján a Szolgáltató bármely szellemi alkotás kizárólagos jogait, vagyoni jogait, üzletszerű, haszonszerzési célú vagy az átdolgozásra, terjesztésre, nyilvánossághoz közvetítésre, illetve többszörözésre kiterjedő használatának, hasznosításának vagy felhasználásának jogát átruházná vagy engedné bármely személynek vagy bármely személy javára.
 3. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, vagy bármely haszonszerzést célzó, azt közvetlenül eredményező vagy üzletszerű felhasználás – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 4. A jelen Megállapodásban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően az Idegennyelvi Felkészítő Modul használata, illetve jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak az Idegennyelvi Felkészítő Modulban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel, a Szolgáltató által foglalt, vagy az Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz kapcsolódó domainnevekre, azok aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásban engedélyt ad.
 6. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 7. Az Idegennyelvi Felkészítő Modulban elérhető harmadik személyek szellemi alkotásai vonatkozásában harmadik személyek jogai állnak fenn, jelen Megállapodástól eltérő dokumentumok alapján.

12. VÉDJEGYJOG

 1. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele során megjelenő, a Szolgáltatón kívül eső természetes és jogi személyek által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek (ideértve a bejegyzett és be nem jegyzett megjelöléseket, különösen a Poszeidon-t, és a Xeropan-t) és domain nevek az azokat bejegyeztető természetes és jogi személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, azokat a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül bármilyen formában, gazdasági tevékenységi körben vagy azon kívül használni tilos.

13. JOGSÉRTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

 1. Amennyiben a Szolgáltató személyesen, közreműködője vagy bármilyen más forrás által szerzői jogának sérelmét, védjegyének, márkanevének, domain nevének bitorlását észleli, jogsértésenként és alkalmanként, a jogsértés abbahagyásának napjáig napi 100.000 Ft kötbér megfizetésére kötelezi a jogsértő felhasználót, használót. A jogsértés tényének bizonyítása során felmerült költségek megfizetése szintén a jogsértő felhasználót, használót terhelik. Az Szolgáltató kötbérkövetelése mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

14. KÁRTALANÍTÁS, MENTESÍTÉS, VÉDELEM

 1. A Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a Szolgáltatót, a Szolgáltató védelmében fellép, a felelősség alól mentesíti a Szolgáltatót, annak képviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, vállalkozóit, más közreműködőit minden olyan kár, felelősség, igény, követelés, per, költség, kiadás tekintetében, amely közvetlenül vagy közvetve
  a) Felhasználó Idegennyelvi Felkészítő Modulnak, annak szolgáltatásainak igénybevételével, a Felhasználó Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz történő bárminemű hozzáférésével, Felhasználó akár írásos, képi, videó vagy más tartalmának Szolgáltató részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) történő megküldésével, rendelkezésre bocsátásával, közzétételével;
  b) ezen Megállapodás rendelkezéseinek, bármely alkalmazandó jogszabály, Szolgáltatót vagy bármely más, harmadik személyt megillető jognak a Felhasználó általi megsértésével;
  c) harmadik személyt megillető tartalomnak (így különösen szellemi alkotásoknak) a Felhasználó általi felhasználásával, használatával, az azokra történő hivatkozással összefüggésben merült fel.
 2. Amennyiben a jelen - Kártalanítás, mentesítés, védelem - cím alatti bármely rendelkezés eltérést nem engedő, a Felek jogviszonyában feltétlenül alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre tekintettel vagy bármely egyéb hasonló okból az adott Felhasználó tekintetében ekként nem alkalmazható, úgy az ezzel érintett rendelkezés vagy rendelkezések helyébe az ezekhez tartalmában legközelebb álló, jogszerű, a Felhasználó általi legszélesebb körű kártalanítási, mentesítési és védelmi kötelezettséget telepítő rendelkezések lépnek.

15. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, ILLETVE KORLÁTOZÁSA

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szolgáltatását annak esetlegesen felmerülő hibáival, hiányosságaival együtt, úgy és olyan formában nyújtja, ahogy az a Felhasználó által hozzáférhető. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó eszközét vagy egyéb tulajdonát érő esetleges közvetett vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele következtében következik be, függetlenül az igénybevétel jogszerűségétől vagy jogszerűtlenségétől.
 2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az adatkapcsolati hibák, a szolgáltatás időszakos vagy tartós elérhetetlensége következtében a Felhasználó eszközében vagy egyéb tulajdonában bekövetkező közvetett vagy közvetlen kárért.
 3. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul bármely felületén megjelenő információ(k) minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül megtehet.
 4. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul bármely felületéhez kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 5. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul Magyarország területén kívüli jogszabályi vagy más szempontú megfelelőségért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 6. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználók vagy harmadik személyek által, az Idegennyelvi Felkészítő Modul igénybevétele során közölt vagy hozzáférhetővé tett tartalomért.
 7. A Szolgáltató a Megállapodás rendelkezéseinek megszegéséből vagy jogszabály megsértéséből származó követelésekkel szemben annyiban tartozik felelősséggel, amennyiben jogerős bírósági ítélet mondja ki Szolgáltató (Megállapodás tekintetében fennálló) szándékos szerződésszegését vagy jogszabálysértését.
 8. Felhasználó az Idegennyelvi Felkészítő Modult kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 9. Szolgáltató kizár minden felelősséget az Idegennyelvi Felkészítő Modul használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az Idegennyelvi Felkészítő Modul használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
 10. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 11. A felhasználók által az Idegennyelvi Felkészítő Modul használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 12. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 13. Amennyiben a jelen - Felelősség kizárása, illetve korlátozása - cím alatti bármely rendelkezés eltérést nem engedő, a Felek jogviszonyában feltétlenül alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre tekintettel vagy bármely egyéb hasonló okból az adott Felhasználó tekintetében ekként nem alkalmazható, úgy az ezzel érintett rendelkezés, vagy rendelkezések helyébe az ezekhez tartalmában legközelebb álló, jogszerű, a Szolgáltató felelősségét a legszélesebb körben kizáró vagy - amennyiben előbbi nem lehetséges, legnagyobb mértékben korlátozó rendelkezések lépnek (ideértve különösen a közvetett és következményi károk iránti felelősség kizárását). 
  Informatikai Főosztály Uniós Fejlesztési Programiroda
  1139 Budapest, Teve utca 1. A-C. –1364 Bp., Pf.: 234.
  Telefon: +36 (1) 896-0262 – Fax: +36 (1) 288-5354
  E-mail: k217projekt@bfkh.gov.hu
  Honlap: www.kormanyhivatal.hu