Adatvédelmi tájékoztató 

Informatikai Főosztály
Uniós Fejlesztési Programiroda
1139 Budapest, Teve utca 1. A-C. –1364 Bp., Pf.: 234.
Telefon: +36 (1) 896-0262 – Fax: +36 (1) 288-5354
E-mail: k217projekt@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 

 

 

 

1. TARTALOM

 1. Tartalom
 2. Adatkezelő adatai
 3. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége
 4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
  4.1. Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil applikáció letöltése, telepítése és futtatása,
  valamint használata (IOS és Android platformok)
  4.2. Ügyféllevelezés, panaszkezelés
 5. Egyéb adatkezelés
 6. Cookie-k és más követő eszközök
 7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 8. A személyes adatok címzettjei
 9. A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  9.1. Tájékoztatáshoz való jog
  9.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga
  9.3. Helyesbítés joga
  9.4. Törléshez való jog
  9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  9.6. Adathordozáshoz való jog
  9.7. Tiltakozás joga
  9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  9.9. Visszavonás joga
  9.10. Bírósághoz fordulás joga
  9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
 10. Az Érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 11. Egyéb adatkezelés


2. ADATKEZELŐ ADATAI

Név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Cégjegyzékszám: 01-10-140523
Adószám: 24167789-2-43
Statisztikai számjel: 24167789-5829-114-01
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-95092289
Képviseli: Bencze György vezérigazgató3. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő szolgáltatásnyújtásában általánosan közreműködő adatfeldolgozók:

Név: Xeropan International Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 2.
Email cím: info@xeropan.hu
Tevékenység: mobil applikáció fejlesztés, szolgáltatás

Név: CodeYard Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Kürtös utca 8. 1. em
Email cím: info@codeyard.eu
Tevékenység: mobil applikáció fejlesztés támogatás

Név: Kurbli Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Tevékenység: Információ-technológiai szaktanácsadás

Név: Microsoft Corporation
Address: One Microsoft Way, Redmond Washington, 98052-6399
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Név: Hetzner Online GmbH
Cím: Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Deutschland
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás (hosting)

Név: Amazon.com, Inc.
Cím: Customer service PO Box 81226 Seattle, WA 98108-1226
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Név: Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Tevékenység: Fejlesztési platform, riportok és analitikai szolgáltatás

Név: Branch Metrics, Inc.
Cím: 2443 Ash Street Palo Alto CA 94306
E-mail: privacy@branch.io
Tevékenység: deep linkek létrehozása, ami segíti az Érintett által használt platformnak
a megfelelő applikáció megtalálását

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer Elektronikus
Távoktatási Modulja, illetve annak felhasználási felületét biztosító Xeropan Idegennyelvi
Felkészítő mobil alkalmazás (továbbiakban együttesen Idegennyelvi Felkészítő Modul)
használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,
amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Idegennyelvi
Felkészítő Modul használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek (e
dokumentum eltérő rendelkezése hiányában). Az Idegennyelvi Felkészítő Modul célja, hogy
felhasználói részére nyelvoktatással kapcsolatos anyagokat és szolgáltatásokat nyújtson és
vezesse a felhasználót a nyelvtanulásban (a továbbiakban: Szolgáltatás).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.),
valamint – ahol alkalmazandó – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és
Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) alapján kerül sor. Adatkezelő a neki
megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt közvetlenül vagy közvetetett módon, a fővárosi és
megyei kormányhivatalok közreműködésével megadó személy, az Érintett felel.
Bármely Érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel a megadott adatokkal történő belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki részére a felhasználói profil

4.1. Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil applikáció letöltése, telepítése és futtatása,
valamint használata (IOS és Android platformok)

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja és a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek: a Szolgáltatásokat igénybe vevő személyek.

A kezelt adatok köre: az Érintett mobiltelefonjának egyedi azonosítója, hardverének
típusa, a mobil operációs rendszer verziószáma, a mobiltelefonjának elnevezése, az
Érintett email címe (amennyiben az Érintett azt a Szolgáltatások felhasználása során
megadja), képmása (amennyiben a Szolgáltatások kapcsán létrehozott felhasználói
fiókban megadja), az Érintett tartózkodási helye (IP cím alapján). Az Adatkezelő az
Érintett azonosítására az applikáció használatával összefüggésben saját azonosítót
(ID) is használ.

Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a
Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás
személyre szabása, a megfelelő verziójú Idegennyelvi Felkészítő Modul mobil
applikáció eljuttatása az Érintetthez annak tartózkodási helye függvényében,
visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: Az Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz biztosított
felhasználói licenszek érvényességi idejéig, illetve az Érintett Adatkezelő részére
történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a felhasználói licenszek lejáratát,
illetve a törlési kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a
rendszeréből, a regisztrált felhasználók esetében a felhasználói fiók törlését követően
haladéktalanul.

4.2. Ügyféllevelezés, panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Info tv. 5.§ (1) bek. b, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek: panasztevők és érdeklődők

A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, email címe, és az általa önkéntesen
megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés célja: Érintett észrevételeinek, kérdéseinek rögzítése a Szolgáltatás
fejlesztésének, a működésének ellenőrzése érdekében, az Érintett panaszának
kezelése.

Az adatkezelés időtartama: az ügy elintézésétől (lezárásától) számított legfeljebb 5 év.

 

5. EGYÉB ADATKEZELÉS

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat
felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot
csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

 

6. COOKIE-K ÉS MÁS KÖVETŐ ESZKÖZÖK

A Szolgáltatás egyes funkcióinak helyes működése érdekében cookie-k
használata válhat szükségessé, melyek ugyanakkor az Érintett számára bizonyos
kényelmi funkciót is betölthetnek. Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k lehetővé
tehetik az Adatkezelő számára az Érintett számítógépének azonosítását (IP cím),
böngészési adatainak megismerését. A cookie tartalmazhat információt az Érintett
azonosítására (Felhasználói ID) alkalmas módon, melyet az Adatkezelő annak
érdekében kezel, hogy a szolgáltatását az Érintett igényeinek, érdeklődésének
megfelelően nyújthassa, illetve megkönnyítse az Érintett számára a Szolgáltatás
igénybevételét. Az Érintett a cookie-k alkalmazását bármikor letilthatja, illetve törölheti
böngészőjében, azonban tudomásul veszi, hogy ez a Szolgáltatás egyes funkciói
működésének hibáját okozhatja.
Az Adatkezelő a következő típusú cookie-kat használja (ezek kapcsán az egyes
cookie-k leírása külön olvasható, és az egyes csoportok tekintetében hozzájárulás
külön megadható vagy megtagadható/visszavonható a Honlap alsó részén megjelenő
eszközzel):

 1. Szükséges: amiknek a használata elengedhetetlen a Honlap működéséhez.
 2. Preferenciák: lehetővé teszik, hogy az Érintettnek a Honlappal kapcsolatos
  beállításai megmaradjanak.
 3. Statisztikai: lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő a Honlappal kapcsolatos anonim
  adatokat gyűjtve a Honlap felhasználásának gyakorlatát megértse.

A böngészők lehetőséget adnak a cookie-beállítások általános megváltoztatására. A
legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez
megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az
automatikus elfogadást. Egyes népszerű böngészők beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:
Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Internet Explorer 10;
Microsoft Edge

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
fióktelepén, adatfeldolgozóinál, valamint felhő alapú szervereken találhatóak meg,
amelyekhez az Adatkezelőn (és munkatársain) túl a Xeropan International Kft. és a
CodeYard Kft. munkatársai férnek hozzá.
Az Adatkezelő rendelkezik azokkal a műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel, melyek alkalmasak az adatkezelés biztonságának megteremtésére
és fenntartására, így az Adatkezelő védelmet biztosít különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • megváltoztatás,
 • továbbítás
 • nyilvánosságra hozatal,
 • törlés vagy megsemmisítés, valamint
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k)
úgy választják meg az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket, hogy azok az
adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatokkal szemben megfelelő szintű
védelmet nyújtsanak, és több lehetséges megoldás közül a személyes adatok
védelmének magasabb szintjét biztosító megoldás kerüljön alkalmazásra, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozó(k)nak.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról szerverszintű és applikáció-szintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Adatkezelőn kívül a személyes adatok címzettjei a következő szolgáltatók:
Xeropan International Kft.,
CodeYard Kft.,
Kurbli Kft.,
Hetzner Online GmbH, melyek hozzáférnek az alábbi adatokhoz: Felhasználói
azonosító, Vezetéknév, Keresztnév, Születési dátum, E-mail cím, nem, preferált nyelv,
készülék nyelvi beállítása, felhasználói aktivitás;
Branch Metrics, Inc.: felhasználó azonosító, készülék nyelvi beállítása

 

9. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az ellátott adathordozhatósághoz való
jogáról.

9.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő
információkhoz, jogosultságokhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ (amennyiben az adatokat

nem az ellátottól gyűjtötték); az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az ellátottra nézve
milyen várható következményekkel jár.

9.3. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat késedelem nélküli helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig valamely indok fennállása esetén köteles az
Érintett ezen kérésnek eleget tenni:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez
  kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
  előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
  céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
  tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
  célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
  komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi pontok valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
  ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
  az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak
  az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett
jogosult arra, hogy kérje – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban
az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

9.7. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

9.9. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását – amennyiben az adatkezelés jogalapja
a hozzájárulás – bármikor visszavonja

 

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 3911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi
incidensről.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
  végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
  titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
  jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
  amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
  kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
  Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
  hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony
  tájékoztatását.


11. EGYÉB ADATKEZELÉS

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek az
Idegennyelvi Felkészítő Modul felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett
egyoldalúan frissítse adatkezelési gyakorlata változásának fényében, aminek során
az Érintetti jogok tiszteletben tartásával jár el.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) a termékeik, szolgáltatásaik megismertetése,
népszerűsítése céljából Facebook oldalt tarthatnak fenn.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) Facebook oldalain feltett kérdések nem
minősülnek hivatalosan benyújtott panasznak.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) Facebook oldalain a látogatók által közzétett
személyes adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) nem kezelik.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő és az
adatfeldolgozó(k) előzetes értesítés nélkül kizárhatják az Érintettet a tagok közül, vagy
törölhetik hozzászólását.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) nem felelnek a Facebook felhasználók által
közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő és az
adatfeldolgozó(k) nem felelnek semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

Informatikai Főosztály
Uniós Fejlesztési Programiroda
1139 Budapest, Teve utca 1. A-C. –1364 Bp., Pf.: 234.
Telefon: +36 (1) 896-0262 – Fax: +36 (1) 288-5354
E-mail: k217projekt@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu